Table of Contents Table of Contents
Previous Page  38 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 38 / 50 Next Page
Page Background

38

брой 5/2017

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

енергийна ефективност

становено е, че индустриални-

те парокондензатни системи отго-

варят за приблизително 30% от про-

мишленото енергопотребление в

световен мащаб. Въпреки че е на-

личен значителен потенциал за по-

добрение на енергийната ефектив-

ност в тези системи, той до голя-

ма степен все още не е реализиран.

Сред основните причини за това са

недостатъчната информираност за

евентуални спестявания и тяхното

значение, както и липсата на под-

ходяща политическа рамка и програ-

ми за стимулиране. Пречка за из-

готвянето на законодателство в

това направление е и липсата на

прозрачна методология за точното

определяне на потенциала за енер-

гийна ефективност на една парокон-

дензатна инсталация на база дос-

татъчно количество данни, доказ-

ващи мащаба и рентабилността на

енергийните спестявания за отдел-

на държава или регион. Много по-лес-

но е да се определят количествено

спестяванията от замяната на

стандартен котел с енергийно

ефективен такъв, отколкото да се

изчислят спестяванията от прила-

гането на мерки за повишаване на

енергийната ефективност, които

не се ограничават само до котела,

а може да засягат и пароразпреде-

лителната мрежа, системите за

възстановяване на топлина и дори

крайните потребители на парата.

Работен принцип

Парата се използва широко като

средство за доставяне на енергия за

индустриални процеси. Тя съдържа

съществено количество енергия на

единица маса, което може да бъде

оползотворено или под формата на

механична енергия посредством

турбина, или като процесна топли-

на. В допълнение, парата може да

намери приложение за контролиране

на температурите и наляганията по

време на химични процеси, за от-

страняване на замърсители от про-

цесни флуиди и др.

Съвременните парокондензатни

системи включват четири елемен-

та – генериране, разпределение и

употреба на парата, и утилизация на

кондензата. Оборудването за паро-

кондензатните системи се различа-

ва значително за отделните индус-

триални сектори и обикновено е

специфично за даден процес или про-

изводствена площадка.

Ефективността на парните кот-

ли зависи от конструкцията им, вида

на горивото и работните характе-

ристики на горелката. Един добре

проектиран котел, работещ на

въглища, типично е с ефективност

от около 84%. В случай че вместо

въглища като гориво се използват

природен газ, мазут или биомаса,

често ефективността на котела е

по-ниска. Котелът обаче е само част

от промишлените парокондензатни

системи и загубите при разпределе-

ние също имат ключово значение за

общата ефективност.

Енергийна

ефективност на

парокондензатни

системи

У