Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 34 Next Page
Page Background

4

брой 1/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

Глобал-Тест доставя измервателни уреди в рамките на проекта Young Energy Europe

Глобал-Тест ще съдейства на Германо-Българската индустриално-търгов-

ска камара (ГБИТК) при реализацията на проекта Young Energy Europe (YEE),

съобщиха от компанията. В рамките на YEE всяка година ще се провеждат

по 5 уъркшопа с енергийни скаути. С помощта на специализирана техника

те ще бъдат обучени да анализират разхода на енергия в предприятията,

да измерват потреблението със съответните уреди, да използват и ин-

терпретират получените данни с помощта на ментор от предприятието,

където работят.

Ако предприятията не разполагат със съответните измервателни уре-

ди, ГБИТК ще предостави т. нар. измервателен куфар с инструменти,

селектирани на база натрупания опит в германските индустриално-търгов-

ски камари по проекта за обучение на енергийни скаути там. Със съдей-

ствието на фирма Глобал-Тест куфарът в България ще има същите измер-

вателни инструменти, които се намират и в куфарите в Германия. Ком-

панията се ангажира също така безвъзмездно да обучава младите скаути

за работа с измервателните уреди по проекта.

“Решихме да инвестираме в подобна инициатива защото фирмата ни е

първата в България, която започна да оборудва фирмите, акредитиращи се

за енергийно обследване на обществени и промишлени сгради, с измерва-

телна техника и с натрупания вече опит и знания в областта на енергий-

ната ефективност“, коментираха от Глобал-Тест.

Пето издание на Европейския минен бизнес форум

Пето издание на Европейския минен бизнес форум (ЕМБФ), организиран

от Българската минно-геоложка камара, Министерството на енергетика-

та и Европейската асоциация на минните индустрии, ще се проведе на 18

май т. г. в хотел Маринела София. Събитието е част от календара на

Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

В рамките на форума ще бъдат обсъдени най-важните теми от дневния

ред на добивния отрасъл и геологията в Европа. Сред тях са законодател-

ството, възможностите за инвестиции, интелигентна минна индустрия,

перспективите в областта на енергетиката, иновациите, образованието

и новите технологии, както и добри практики в бранша.

Говорители на ЕМБФ 2018 ще бъдат президентът на Евромин Марк

Раховидас, ръководителят на направление Ресурсна ефективност и суро-

вини в ГД Развитие на Европейската комисия Питър Хендли, генералният

секретар на Евракол Брайън Рикетс, директорът на Австрийската минна

камара Роман Щифтнер, както и много други изтъкнати представители на

институции и организации, свързани с минерално-суровинния сектор в

България и Европа.

В събитието се очаква да участват над 250 специалисти от страната

и чужбина - високопоставени ръководители и взимащи решения професио-

налисти на европейско, национално и корпоративно ниво, както и предста-

вители на науката, неправителствени организации и на водещи добивни

компании от България и Европа.