Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 50 Next Page
Page Background

4

брой 5/2017

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

Dietsmann придоби контролния пакет акции на Енергоремонт Холдинг

На 27 юли т. г. бе финализирана сделката по придобиването на контрол-

ния пакет акции на Енергоремонт Холдинг от Dietsmann, съобщават от

българската компания. С това 97% от акциите на Енергоремонт Холдинг

вече са собственост на холандската компания. 3% от акциите за момента

остават собственост на миноритарните акционери на дружеството, което

ще бъде управлявано в бъдеще от инж. Теодор Осиковски – досегашен

главен изпълнителен директор, и Росен Христов, който представлява хо-

ландската компания.

Dietsmann, която разполага с над 5000 служители по цял свят, е с 40-

годишна история и е сред водещите независими доставчици на услуги за

техническо обслужване на предприятия в сферата на нефтената, газова-

та, енергетичната и добивната промишленост.

Рекорден брой кандидатури в състезание за стартъпи в енергетиката

Над 100 стартиращи компании са заявили интерес за участие в състе-

занието PowerUp! на InnoEnergy, предназначено за стартъпи в Европа, ко-

ито разработват решения в енергетиката. Участие в него може да вземе

фирма с проект, свързан с енергийния сектор, прототипно устройство,

отдаден екип и прогнозно време за пускане на пазара след максимум две

години. Победителите в предните две издания на състезанието са глобал-

ни компании, които с помощта на InnoEnergy навлизат на европейския пазар

и на пазарите в Азия и САЩ. “Разнообразието от кандидатури в състеза-

нието показва как младите компании са гъвкави към промените в енергий-

ния сектор и приспособяват проектите си към нуждите на пазара. Много

от кандидатите се фокусират върху спестяването и отстраняването на

разходи за енергийно производство и опазване на околната среда. Ние

подкрепяме развитието на компаниите, които се стремят към създаване-

то на решения с глобален обхват“, заяви изпълнителният директор на

InnoEnergy за Централна Европа Джейкъб Милър. Големият финал на иници-

ативата ще се състои в Будапеща, а българският регионален финал ще се

проведе на 5 октомври т. г. Събитието ще бъде предшествано от рабо-

тилници, където финалистите ще могат да работят върху детайлите на

своите предложения и да подобрят презентационните си умения.

Ръст в производството на електроенергия през юни

Националният статистически институт (НСИ) отбеляза ръст в произ-

водството на електроенергия с 3,7% до 3324 ГВтч през юни т. г. спрямо май

т. г. За същия период са нараснали и доставките на пропан-бутанови смеси

с 6,7%, на безоловен бензин с 10,6% и на дизелово гориво с 26,6%. В сравнение

с юни 2016 г., през юни т. г. е регистриран ръст в производството на

твърди горива (28,4%), на пропан-бутанови смеси (11,1%) и на дизелово го-

риво (14,8%). В същото време за този отчетен период намалява производ-

ството на безоловен бензин с 2,5% и на електроенергия с 3%. Изследването

на енергийните продукти се провежда месечно от НСИ в съответствие с

изисквания на Европейския парламент и на Съвета. Целта е да се осигури

информация за производството и доставките на основни енергийни продук-

ти, а самото изследване обхваща производители, вносители и износители.

АЯР отбеляза 60-годишен юбилей

Агенцията за ядрено регулиране отбеляза 60 години от своето създаване

на 30 юни т. г. в София. Сред официалните гости на тържествения форум

“60 години Агенция за ядрено регулиране - 60 години, посветени на безопас-

ността“ бяха представители на Народното събрание, Министерството на

енергетиката, Международната агенция за атомна енергия - Виена, Обеди-

нения институт за ядрени изследвания в Дубна, Ростехнадзор, Унгарския

ядрен регулатор, АЕЦ Козлодуй, ДПРАО, Института за ядрени изследвания и

ядрена енергетика към БАН, Физическия факултет към СУ, Химическия фа-

култет към СУ, Булатом, Риск инженеринг, WorleyParsons, Енпро консулт и

др. Председателят на Агенцията за ядрено регулиране ст.н.с. д-р Лъчезар

Костов изнесе доклад, в който изрази искрената си благодарност към “всич-

ки, които със своя професионализъм, интелект и всеотдайност издигнаха на

високо ниво многостранната и отговорна дейност на българския ядрен

регулатор“. Над 30 настоящи и бивши служители на агенцията бяха отли-

чени с плакети за принос към ядрената безопасност и радиационната защи-

та, както и за дългогодишна работа в АЯР.