Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 34 Next Page
Page Background

4

брой 6/2017

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

E.NEXT-България се сертифицира по ISO 9001:2015

Компанията за електротехника E.NEXT-България, представител на E.NEXT

International Electrotechnical Group у нас, успешно приключи сертификацията

за съответствие с изискванията на стандартите за система на управле-

ние на качеството БДС EN ISO 9001:2015, като одитирането е осъществе-

но от концерна TUV Rheinland, съобщиха от офиса на фирмата за сп. Енер-

джи ревю. “На българския пазар предлагаме комплексни електротехнически

решения за частния сектор, малкия и средния бизнес. Притежаването на

сертификата удостоверява, че електротехническата продукция ТМ E.NEXT

отговаря на всички критерии на международните стандарти за безопас-

ност и качество“, обясниха от E.NEXT-България.

TUV Rheinland Group е международен концерн, който заема една от во-

дещите позиции в областта на предоставяне на независимите услуги за

изпитване и сертификация, припомниха от компанията.

Двустранна работна група проучва възможностите за нова връзка между

газовите системи

на България и Македония

Македонският министър на енергетиката Крешник Бектеши присъства

на първото заседание на съвместна работна група, която ще проучи възмож-

ностите за развитие на нова директна връзка между газовите системи на

България и Македония. Меморандум за това бе подписан при посещението

на министър Петкова в Скопие на 1 август т. г.

“Основните проекти, по които работи България в газовата област, ще

имат значение за диверсификацията на източниците и маршрутите на синьо

гориво и в Македония“, обясни министър Петкова. По думите на енергийния

министър липсващата инфраструктура е основен проблем за региона на

Балканите и България работи активно, за да го преодолее. Министър Пет-

кова запозна своя колега с развитието на проектите за изграждане на

междусистемни връзки със съседните на България държави. Предвижда се в

средата на следващата година да стартира строителството на интерко-

нектора Гърция-България, така че през втората половина на 2020 г. той да

влезе в търговска експлоатация. Българо-румънският интерконектор вече е

действащ, а дейностите по изграждане на българо-турския и българо-сръбския

напредват, стана ясно още от думите на министър Петкова.

АЕЦ Козлодуй с нова 10-годишна лицензия за експлоатация на V блок

АЕЦ Козлодуй получи от Агенцията за ядрено регулиране лицензия за

експлоатация на V блок за нов 10-годишен период. От електроцентралата

уточниха, че получаването на лицензията е предшествано от дългогодиш-

на работа, свързана с повишаване на безопасността и експлоатационната

надеждност на ядрените мощности. Още след пуска на 1000-мегаватови-

те V и VI блок в АЕЦ Козлодуй съгласно най-добрите световни практики

започва внедряване на редица модификации, като през 2008 г. успешно е

финализирана мащабна програма за модернизация. Проектът за V блок е

реализиран през 2012-2016 г. съвместно с консорциум, в който участват

Русатом Сервис, Росенергоатом и EDF по методология, основана на изиск-

ванията за безопасност в Европейския съюз. С издаването на лицензията се

дава право на АЕЦ Козлодуй да експлоатира V блок 10 години - максималният

срок съгласно националното законодателство. До 2047 г. предстои ядрена-

та електроцентрала да кандидатства още два пъти за следващи лицензии.

За изминалите 30 години от пуска през 1987 г. до края на октомври т. г. V

блок е произвел 168 884 950 MWh електроенергия.