Table of Contents Table of Contents
Previous Page  42 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 42 / 50 Next Page
Page Background

42

брой 5/2017

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ВЕИ енергетика

роектирането и планиране-

то на една фотоволтаична инстала-

ция, независимо дали е покривна или

наземна, е комплексен и трудоемък

процес. С особено внимание проек-

тантите на соларни електроцент-

рали подхождат към електрическо-

то окабеляване, тъй като използва-

ните кабели и конектори са подло-

жени на топлинни, механични и дру-

ги натоварвания по време на експ-

лоатацията на съоръжението. По-

добно на останалите компоненти от

оборудването на инсталацията, и

кабелите е необходимо да издържат

на предвидените 25 или повече годи-

ни сервизен живот на централата.

Излагането на сурови атмосферни

условия, като резки температурни

колебания и директно облъчване с ул-

травиолетови лъчи, може значител-

но да повреди незащитените кабел-

ни системи и проводниците в тях, по

които протича генерираната от ин-

сталацията електроенергия.

Приложения

Свързването на отделните ком-

поненти на една фотоволтаична

централа се осъществява с кабелни

системи с подходящо сечение, кое-

то да гарантира ниски загуби на

енергия и да предотврати прегрява-

не на кабелите и свързаните с него

потенциални щети, включително и

от пожар. В конструкцията на една

Кабели и

конектори

за фотоволтаични

инсталации

соларна електроцентрала обикнове-

но влизат четири основни компонен-

та, които се свързват помежду си

чрез окабеляване: соларни панели,

заряден контролер, батерии и инвер-

тор. Зарядният контролер има за цел

да елиминира риска от претоварва-

не на батериите. Проводниците,

които се използват за свързване на

фотоволтаичния панел към контро-

лера, е добре да бъдат правилно

оразмерени на етап планиране и

проектиране на съоръжението, за да

се намалят загубите на енергия.

Колкото по-далеч от зарядния конт-

ролер са разположени панелите, с

толкова по-голям диаметър е пре-

поръчително да бъде проводникът.

Инверторът служи за преобразу-

ване на постоянния ток, генериран

от соларния панел, в променлив ток

– най-популярната форма на елект-

рическа енергия, с която са съвмес-

тими повечето електроуреди и сис-

теми с ел. захранване по света.

Фотоволтаичните централи

обикновено са разположени на откри-

то, ето защо електрическите кабе-

ли и конектори в тях е необходимо

да бъдат устойчиви на ултравиоле-

това радиация, влага, високи темпе-

ратури и други атмосферни влияния.

При т. нар. “следящи“ соларни сис-

теми (solar tracking systems), при ко-

ито PV панелите се обръщат така,

че по всяко време слънчевата ради-

П