Table of Contents Table of Contents
Previous Page  46 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 46 / 50 Next Page
Page Background

46

брой 5/2017

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

иновации

одородът е един от най-екологич-

ните енергийни източници, към кои-

то се очаква да се ориентира чове-

чеството в близко бъдеще. Чистият

газ обаче не се среща в естествено

състояние на Земята и това възпре-

пятства широкото му използване

като гориво. Обикновено водород се

произвежда чрез процес на електро-

лиза, при който електрически ток се

пропуска през вода, за да раздели

молекулите й на водород и кислород.

Но наскоро група изследователи от

университетите в Антверпен и Льо-

вен (KU Leuven) разработи устрой-

ство, което може да произвежда

водородно гориво в резултат на про-

цес на пречистване на въздуха.

Чрез това устройство за филт-

риране на въздуха учените са наме-

рили решение на два значими еколо-

гични проблема – генерирането на ал-

тернативна, чиста енергия и пречи-

стването на замърсения атмосфе-

рен въздух.

“Използваме малко устройство с

две отделения, разделени с мембра-

на. Въздухът за пречистване влиза

от едната страна, докато от дру-

гата излиза водородът, който се

получава от част от продуктите на

разграждането. Така полученият

Нова технология

произвежда енергия от

замърсен въздух

водороден газ може да се съхранява

и да се използва по-късно като гори-

во, каквато е практиката при някои

автобуси, движещи се на водород

например“, обяснява Сами Вербрю-

ген, професор в катедрата по био-

инженерство в университета в Ан-

тверпен.

Концепцията се нарича фотоелек-

трохимична (PEC) клетка в изцяло

газова фаза. Когато е изложена на

светлина, клетката е способна да

преобразува летливите органични

замърсители във въглероден диоксид

на фотоанода от титаниев диоксид.

Използването на PEC технологията

за отстраняване на замърсяването

от въздуха би било чудесен аргумент

само по себе си, но допълнителната

възможност за производство на го-

риво наистина мотивира каузата на

учените. Водородният газ се получа-

ва на платинен катод, след което

може да бъде запазен за по-нататъ-

шна употреба. В проучването се

обяснява, че макар системата да

работи най-ефективно с органични

замърсители в инертна газова сре-

да, тя продължава да създава фото-

ток и в присъствието на кислород,

което е решаващо за случаите, в

които клетката трябва да се изпол-

зва в среда на органично замърсен

въздух.

Специфични по вид наноматериа-

ли са използвани за изработка на

мембраните, където се извършва

основната част от преработката.

“С помощта на тези катализатори

се произвежда водороден газ и замъ-

рсителите на въздуха се разграж-

дат. В миналото тези клетки се

използваха най-вече за извличане на

водород от водата. Сега открихме,

че това също е възможно и дори е

по-ефективно, когато източникът е

замърсен въздух“, казва Вербрюген.

Филтриращото устройство може

да се счита за подобно на соларен

панел, тъй като светлината е един-

ственият енергиен източник, необ-

ходим за функционирането му. Зато-

ва Вербрюген и екипът му се стре-

мят да започнат да използват

слънчева светлина за захранване на

пречиствателния процес.

“Вероятно тази технология може

да намери приложение най-вече в

отраслите, в които се генерират

силно замърсени отпадъчни газови

потоци. Производството на бои и

лакове, текстилната промишленост

и други дейности, които включват

употребата на големи количества

органични разтворители, са сред

примерите, за които веднага се се-

щаме. Тъй като в този процес за

производство на водороден газ се

използва замърсен въздух, колкото

по-голямо замърсяване генерира ин-

дустрията, толкова повече водород-

но гориво може да се получи“, пояс-

нява Вербрюген.

Подобно на много други изследо-

вателски проекти, засега въздушни-

ят филтър на екипа е разработен

само на етап прототип, но тепърва

ще се работи и върху по-мащабния

му вариант.

“Понастоящем работим върху

едва няколко квадратни сантимет-

ра. Желанието ни е на по-късен етап

да увеличим възможностите на тех-

нологията си, за да я направим инду-

стриално приложима. Работим също

и в посока на подобряване на изпол-

званите материали, с цел по-ефек-

тивно използване на слънчевата

светлина и съответно ускоряване на

реакциите“, разказва Вербрюген за

целите на екипа и плановете за бъде-

щето на устройството.

В