Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 34 Next Page
Page Background

6

брой 1/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

Потвърдиха ефективността на управлението на стареенето на АЕЦ Козлодуй

Доклад на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) от партньорска провер-

ка потвърди ефективността на управлението на стареенето на АЕЦ

Козлодуй. Националният доклад е разработен в изпълнение на изискванията

на директиви на Европейския съюз, които са свързани с общностна рамка

за безопасност на ядрените инсталации. В него се посочва, че през пос-

ледните осем години влияние върху управлението на стареенето на АЕЦ

Козлодуй оказват дейностите, свързани с удължаване на живота на бло-

кове V и VI. Като добри практики са определени допълнителните специа-

лизирани програми за експлоатационен контрол на атомната централа.

С актуализираната директива по ядрена безопасност влиза в сила ев-

ропейска система за тематични партньорски проверки, които ще се про-

веждат през шест години. Тяхното предназначение е да предоставят на

страните-членки на ЕС механизъм за проверка на теми от стратегическо

значение за ядрената безопасност.

Приеха нова наредба за радиационна защита

Правителството прие Наредба за радиационна защита, която отменя

действащата към момента нормативна уредба в тази област, като опре-

деля норми и изисквания за радиационна защита на населението съобразно

разпоредбите на европейското законодателство.

Новият документ замества Наредбата за основните норми за радиаци-

онна защита и Наредбата за радиационна защита при дейности с източ-

ници на йонизиращи лъчения. Той обхваща всички ситуации на облъчване –

планирано, съществуващо и аварийно облъчване. Очакваният резултат е

създаването на хармонизирано национално законодателство в областта

на радиационната защита, което да осигури висока степен на защита на

живота и здравето на населението и лицата, които има опасност да

бъдат облъчени по време на работен процес.

Наредбата въвежда и специфични изисквания, свързани с контрола и

управлението на високоактивни източници, изисквания за радиационна

защита от ядрени съоръжения и обекти - източници на йонизиращи лъче-

ния, за образование, обучение и информиране на лицата, чиято работа е

свързана с радиационен риск, както и за осигуряване на радиационна защи-

та на външни работници, наети от предприятия.

Булгартрансгаз изгражда три преносни газопровода в България

Булгартрансгаз обяви планове за изграждане на три преносни газопро-

вода в България. Предвиденият проект е на стойност 21,8 млн. лв., с които

ще бъдат изградени газопроводи с обща дължина 122 км за свързване на

общините Свищов, Пирдоп, Панагюрище, Банско и Разлог към националната

газопреносна мрежа. Проектът ще бъде реализиран с безвъзмездно финан-

сиране от Международен фонд Козлодуй (МФК), администриран от Евро-

пейската банка за възстановяване и развитие, в размер на 50% от цялата

сума. Другите 50% ще бъдат предоставени от Булгартрансгаз.

В рамките на тази инициатива от дружеството откриха и поръчка за

стоки, работи и услуги. За всички отклонения ще е нужна доставка на

материали и оборудване, монтаж, строителство и въвеждане в експлоа-

тация на преносен газопровод високо налягане, автоматична газорегулира-

ща станция (АГРС) и прилежащи съоръжения. Поръчката ще започне в

последното тримесечие на т. г., а изпълнението на договорите е предви-

дено да завърши в рамките на 20 месеца.

Юбилейно 20-о издание на симпозиума за електрически апарати и технологии SIELA

Международният симпозиум за електрически апарати и технологии SIELA

ще се състои за 20-и път между 3 и 6 юни т. г. в Бургас. Събитието се

организира от Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС)

и българското подразделение на IEEE. В рамките на симпозиума експерти

ще обменят опит и информация за нови разработки, тенденции и приложе-

ния в областта на електрическите апарати и технологии. Една от целите

на форума е да стимулира установяването на контакти и партньорства,

най-вече между представители на индустрията и научните среди.

Основни тематични направления на SIELA 2018 ще бъдат материали и

технологии, апаратура ниско и високо напрежение, изпълнителни механиз-

ми и сензори, силова електроника, трансформатори, електрически машини

и задвижвания. По време на симпозиума ще бъдат обсъдени и решения за

възобновяема енергия и анализ на качеството на електроенергията, както

и приложими в областта информационни, компютърни и комуникационни

технологии. За участие в тазгодишното издание на форума са поканени

представители на научни институции във Великобритания, Канада, Япония

и Унгария.