Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 50 Next Page
Page Background

8

брой 5/2017

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

Асарел-Медет и ПГИТМТ подписаха договор за дуално обучение

Асарел-Медет и Професионалната гимназия по индустриални технологии,

мениджмънт и туризъм – Панагюрище сключиха договор за провеждане на

професионално обучение чрез работа (дуална система за обучение). Офици-

алният документ бе подписан на 21 юли т. г. от изпълнителния директор на

Асарел-Медет инж. Делчо Николов и директора на професионалната гимназия

инж. Лушка Апостолова. В рамките на споразумението 34 единадесетоклас-

ници на гимназията ще преминат обучение на територията на дружеството

през предстоящата 2017/2018 година. Учениците ще сключат трудови дого-

вори с предприятието за работа по 7 часа дневно, за която ще получават

90% от минималната работна заплата. В два дни от седмицата те ще

работят в реална производствена среда. След завършването си, гимназис-

тите от специалностите “Добивни и строителни минни технологии“, “Обо-

гатителни, преработващи и рециклационни технологии“, “Минна електроме-

ханика“, “Автотранспортна техника“ и “Пътностроителна техника“, ще

получат професиите “минен техник“ и “техник транспортна техника“.

Тотал ще продължи търсенето и проучването в блок “Хан Аспарух“

Срокът на проучването за нефт и газ в блок “Хан Аспарух“ от Тотал

Е&П България ще се удължи със 135 дни. Срокът на договора се удължава

чрез допълнително споразумение, което подписаха представители на То-

тал, ОМВ Офшор България, Репсол България и министърът на енергетика-

та Теменужка Петкова. “Един от основните приоритети на настоящото

правителство в енергийния отрасъл е търсенето и проучването на мес-

тните енергийни ресурси, тъй като разработването на местния добив ще

гарантира конкурентни предимства за страната ни“, каза министър Пет-

кова по време на срещата. В момента Тотал продължава обработката на

сеизмичните данни от проучванията в площта, като се предвижда през

есента на т. г. да се извърши и втори сондаж в блок “Хан Аспарух“. Ми-

нистър Петкова изтъкна, че комуникацията между министерството и Тотал

ще продължи и през сегашния мандат.

Интерконекторът Гърция-България е сред енергийните ни приоритети

Сред най-важните приоритети на българското правителство в енергий-

ната област е изграждането на интерконектора Гърция-България. Това

стана ясно по време на среща на министъра на енергетиката Теменужка

Петкова с посланика на САЩ в България

Н.пр

. Ерик Рубин. Министър Пет-

кова разясни, че се очаква строителството на проекта да започне през

2018 г., а реалната му експлоатация – през 2020 г. През есента на т. г.

пък ще бъде открита обществена поръчка за избор на изпълнител на

строителните дейности и ще бъде обявен нов пазарен тест за неразпре-

деления капацитет на газопровода. На срещата бе представена и инфор-

мация за предприетите стъпки за получаване на финансиране в размер на

35 млн. евро по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“,

както и възможността за ползване на европейски фондове от гръцка страна.

Друга тема на разговор беше бъдещата работа на топлоелектрическите

централи от комплекса “Марица изток“ от гледна точка на гласувания

неотдавна референтен документ на Европейския парламент за най-добри

налични техники за големите горивни инсталации.

NASA тества гъвкав соларен масив в космоса

NASA извърши успешни тестове на нова технология за развиващ се со-

ларен масив (Roll Out Solar Array, ROSA), изграден от изключително гъвкави

и леки панели. Експерименталният масив бе разгънат дистанционно и пре-

стоя прикрепен към роботизираната ръка Canadarm2 на Международната

космическа станция в продължение на седем дни, през които бе тествана

ефективността на системата, както и реагирането й на вибрации и екст-

ремни температури. “Традиционните соларни масиви, използвани за захран-

ване на сателити, обикновено са изградени от обемисти и тежки панели и

се сгъват посредством панти. Новата конструкция позволява масивът да се

навие до компактен цилиндър, който е значително по-лек и заема много по-

малко пространство. Това може да осигури възможност за съществено

редуциране на разходите и повишаване на мощността на сателитите“,

обясняват от NASA. Друго предимство на технологията според инженерите

е потенциалът й за лесно адаптиране за различни размери и видове сате-

лити за телевизионен сигнал, GPS и метеорологични прогнози.