Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 34 Next Page
Page Background

8

брой 1/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

ЕП одобри нови цели за дела на възобновяемата енергия и енергийната ефективност

Европарламентът одобри предложенията за нови обвързващи цели на

ниво ЕС за 35% подобрение в енергийната ефективност, минимум 35% дял

от крайното енергопотребление да е генериран от възобновяеми източни-

ци и 12% енергиен дял от ВЕИ в транспорта до 2030 г.

Целта за енергийната ефективност следва да бъде изпълнявана на база

прогнозната консумация на енергия за 2030 г. съгласно модела PRIMES. Във

връзка с новата цел за дела на възобновяемата енергия държавите членки

трябва да въведат национални цели, от които ще е позволено максимално

отклонение от 10% при определени условия.

През 2030 г. 12% от енергията, потребявана в транспорта, трябва да

е генерирана от ВЕИ. Приносът на биогоривата първо поколение (получени

от хранителни и фуражни култури) трябва да бъде ограничен до нивата от

2017 г., с максимум 7% в пътния и железопътния транспорт. ЕП предвижда

и забрана за употребата на палмово масло до 2021 г. Също така, до 2022

г. 90% от бензиностанциите по пътищата от трансевропейските мрежи

трябва да бъдат оборудвани с високомощностни зарядни станции за елек-

тромобили.

Парламентът одобри и предложението да се гарантира, че консумато-

рите, които произвеждат електроенергия на собствена територия, могат

да я употребяват и да инсталират системи за съхранение без да се налага

да плащат никакви данъци и такси.

Heineken ще използва 70% възобновяема енергия в производството

Heineken обяви своята нова ВЕИ програма “Drop the C“, в рамките на

която компанията се стреми да увеличи своя дял на възобновяема топ-

линна и електрическа енергия в производството от сегашното ниво от

14% на 70% до 2030 г. При изпълнението на програмата ще бъдат опре-

делени нови емисионни цели за разпределение и охлаждане и за първи път

за опаковане. От 2008 г. насам емисиите на въглероден диоксид в пиво-

варните на Heineken са намалели с 41%, а през 2017 г. компанията вече

е постигнала своите цели за 2020 г. по отношение на емисиите в про-

изводството. В момента 7% от топлинната енергия, използвана от

Heineken, се произвежда от биомаса и биогаз. В областта на охлаждане-

то компанията в продължение на години се фокусира в закупуването на

екологични хладилници и ще определи нови цели за намаляване на емиси-

ите. При опаковането се очаква целите да бъдат постигнати най-бавно,

тъй като изискват широко сътрудничество и промени в поведението на

потребителите.

Компанията се ангажира да работи съвместно със сектора, достав-

чиците, правителствата, клиентите, потребителите и други заинтере-

совани страни, за да се увеличи степента на рециклиране на материа-

лите, използвани в кутиите и бутилките, да се намали количеството на

стъкло и други материали, използвани в опаковките и да се стимулира

използването на възобновяеми енергийни източници в заводите на дос-

тавчиците.

Европейският соларен пазар с ръст от 28% през 2017 г.

Европейските страни са инсталирали най-малко 8,61 GW соларни енер-

гийни мощности през 2017 г., което е с 28% повече в сравнение с 6,72

GW през 2016 г., обявиха от SolarPower Europe. В държавите членки на ЕС

инсталираните мощности са нараснали с около 6% от 5,69 GW през 2016

г. до 6,03 GW през 2017 г.

Според първоначалните данни най-големият европейски пазар на солар-

на енергия през 2017 г. е Турция, в чиято електроразпределителна мрежа

през миналата година са добавени 1,79 GW, следвана с малка разлика от

Германия, където са добавени 1,75 GW. Общият пазарен дял на Турция и

Германия в Европа е около 41% през 2017 г.

На годишна база Турция отбелязва ръст от 213%, а Германия - от 23%,

докато някогашният лидер Великобритания губи позицията си след спад

от 54% на новите инсталации - 912 MW през 2017 г. в сравнение с 1,97

GW през 2016 г.

Благодарение на силната правителствена подкрепа Франция и Холан-

дия отбелязват двуцифрен ръст на добавени соларни мощности с доба-

вени 887 MW и 853 MW съответно. Според данните на европейската

соларна асоциация Испания също показва признаци на напредък със 135

MW нови мощности, инсталирани през 2017 г., което представлява 145%

увеличение от инсталираните 55 MW през 2016 г.