Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 34 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 6/2017

9

фирмена публикация

С горелките monarch

WM се продъл-

жава над 60-годишната успешна серия

Monarch. Съвременната техника в комби-

нация със солидна конструкция правитази

мощна горелка универсално приложима.

Monarch

WM50

След горелките серия WM10, 20 и 30

сe реализира успешно и серия WM50 с

мощност до 11 000 kW (50 Hz). При WM50

е обърнато специално внимание на ком-

пактния дизайн и ниските нива на шум

при работа. За да се постигне тази цел,

заедно с въздуховода, се обновява изця-

ло и управлението на въздушните клапи.

Специалният дизайн на корпуса, отваря-

емият въздуховод и новата технология

при въздушните клапи повишава ефек-

тивността на вентилатора и доприна-

ся за по-голяма мощност и по-ниска кон-

сумация на енергия. Контролът на въз-

душните клапи осигурява висока степен

на линейност също и в ниския диапазон

на мощност, а в комбинация със серий-

но вградената звукоизолация допринася

за безшумна работа.

Съвременни горивни

технологии

Въвеждането в експлоатация е лес-

Моноблокова горелка

Weishaupt monarch

WM50

но чрез блок за управление и индика-

ция. Въпреки компактния си дизайн,

всички компоненти са леснодостъпни,

като например смесително устройс-

тво, въздушни клапи и контролер. По

този начин дейностите по поддръжка

и сервиз се извършват удобно и бър-

зо. Чрез блока за управление и индика-

ция функционирането на горелката се

настройва също много лесно.

Съвременните горивни технологии

изискват прецизно и постоянно възп-

роизводимо дозиране на гориво и го-

ривен въздух. Само по този начин се

осигуряват оптимални горивни стой-

ности за дълъг период от време. Ди-

гиталният контролер на горелки

WM50 осигурява оптимални горивни

стойности, винаги възпроизводими

стойности за настройка и лесно бо-

равене. Освен това, по-голям обхват

на регулиране осигурява управлявана-

та чрез сервомотор регулиращата

втулка в смесителното устройство.

Вграденият интерфейс позволява

предаване на цялата необходима ин-

формация и команди към по-висша кон-

тролна система. Ако е необходимо,

чрез модем може да се извършва дис-

танционно управление, контрол и ди-

агностика.