Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 34 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 1/2018

9

интервю

По какъв начин отговаряте на

тенденцията за все по-интелиген-

тни електроразпределителни мре-

жи? Разкажете повече за софтуер-

ните решения, прилагани от дру-

жеството.

Актуалните принципи и страте-

гия за развитие на електроразпре-

делителната мрежа (ЕРМ) изискват

съвременни цифрови модели. С въве-

дените в Електроразпределение Юг

(ЕР Юг) софтуерни платформи GIS

(Geographic Information System) и DMS

(Distribution Management System) еле-

ментите на разпределителната

мрежа се трансформират в цифро-

во свързана инфраструктура.

Наличието на "жив" модел на раз-

пределителна мрежа, с който разпо-

лагаме, доведе до подобряване ефек-

тивността при оперативни изчисле-

ния и анализи, оптимизиране на ре-

сурсите и подобряване сигурността

и качеството на електрозахранва-

не. Софтуерните приложения, които

използваме, са предпоставка за из-

граждането на модел на интелиген-

тна мрежа.

В краткосрочно бъдеще в използ-

ваните от ЕР Юг цифрови системи

трябва да се имплементират и дей-

ностите, свързани с поддръжката и

ремонта на елементите на ЕРМ.

Какви иновативни технологии из-

ползвате за осигуряването на не-

прекъсваемост на доставката на

електрическа енергия?

Съвременната SCADA система,

която e въведена в ЕР Юг, позволява

извършване на комплексен монито-

ринг на възлови места от ЕРМ. По-

средством SCADA системата, с

въведените в експлоатация управля-

ващи и регистриращи устройства и

съоръжения (телеуправляеми кому-

тационни елементи – прекъсвачи,

реклоузери, мощностни разедините-

ли; дистанционни релейни защити;

Стремим се постоянно да

подобряваме състоянието на

електроразпределителната

мрежа в Югоизточна България

Здравко Братоев, ръководител отдели "Управление на мрежата"

и "Мрежов инженеринг – електричество"

в Електроразпределение Юг (част от EVN България),

пред сп. Енерджи ревю

сензори; както и индикатори за на-

личие на повреди в участъци от ЕРМ)

се намали значително времето за

локализиране и отстраняване на

аварии.

От съществена важност за нас

е и качественото провеждане на

инспекциите и превенцията срещу

аварии. През последните 6 години с

цел оптимизиране управлението на

енергийните разходи и повишаване

ефективността на инспекциите,

както и планирането на предстоящи

ремонти, въведохме периодични

термографски заснемания на всички

трафопостове, възлови станции и

подстанции.

Наред с иновативните техноло-

гии, в ЕР Юг обръщаме сериозно

внимание и на стремежа си посто-

янно да подобряваме състоянието и

развиваме разпределителната мре-

жа, за да можем да отговорим на

очакванията на нашите клиенти. В

тази връзка в дружеството са раз-

работени концепции за развитие на

мрежата за период от 30 години,

като част от заложените в тях

критерии са именно качеството на

напрежението и сигурността на

доставките на електрическа енер-

гия. Освен това концепциите са

съобразени с Общите устройстве-

ни планове на общините и в зависи-

мост от инвестиционния интерес на

клиентите. По този начин отгова-

ряме на изискванията за качество от

една страна, и изискванията на биз-

неса от друга.

Какво предстои в развитието на

мрежата на Електроразпределение

Юг? Какви са приоритетите на

дружеството в краткосрочен и

дългосрочен план?

Амбициозната програма на ЕР Юг

по отношение развитието на мрежа-

та включва редица големи инвести-

ционни проекти. Тази година пред-

стои стартиране строителството

на подстанция 110/20 kV в централ-

ната градска част на Пловдив. Про-

ектът предвижда и кабелно елект-

розахранване на подстанцията, като

за целта вече е проектиран 110 kV

кабел с приблизителна дължина на

трасето 2300 m.

В стремежа си да отговорим адек-

ватно и на очакванията на бизнеса

планираме в следващите месеци и

години строителството на десет-

ки километри кабелни линии 20 kV,

възлови станции и трафопостове в

оформящите се индустриални зони

около Пловдив, Стара Загора и Бур-

гас. В тези зони вече има конкретни

искания за присъединяване на нови

клиенти.

Нарастващите електрически

товари в района на южното Черно-

морие предполагат средносрочно да

се реализират няколко подстанции

110/20 kV в тази област. ЕР Юг вече

е в процес на откриване на строи-

телни процедури за изграждането на

стационарна подстанция в района на

Каблешково, с помощта на която ще

се електрозахранят живущи в зони-

те около Ахелой, Равда, Несебър и в

посока Поморие. Инсталираната в

този район от дружеството мобил-

на подстанция с мощност 12,5 MVA

е с изчерпващ се капацитет.