Previous Page  10 / 130 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 130 Next Page
Page Background ENERGYINFO.BG

10

Динамична и много ползотворна -

така бих определил отминалата го-

дина за ЕСО. Решително навлязохме

в същинската фаза по реализацията

на проектите от общ европейски ин-

терес, които изпълняваме с привле-

чено безвъзмездно съфинансиране.

В края на 2018 г., в присъствие-

то на представители от ЕК, ЕСО

стартира строителството на елек-

тропровод 400 kV “Добруджа-Бургас“.

Той е с дължина 86 км и е част от

групата проекти за увеличаване на

преносната способност между

България и Румъния.

Пет проекта от общ европейски

интерес

В началото на 2019 г. ЕСО успя да

привлече европейско съфинансиране

от 58 млн. лв. за изграждането на

междусистемния електропровод 400

kV “Марица Изток - Неа Санта“. Той

е с дължина 122 км на българска те-

ритория и 29 км на гръцка терито-

рия. Електропроводът е един от

петте проекта от общ европейски

интерес, които реализира Електро-

енергийният системен оператор.

Другите четири проекта са за из-

граждане на вътрешните електро-

проводи 400 kV между п/ст “Марица

изток“ и п/ст “Пловдив“, между п/ст

“Марица изток“ и “ОРУ на ТЕЦ Марица

изток 3“, между п/ст “Марица изток“

и п/ст “Бургас“ и между п/ст “Варна“

и п/ст “Бургас“. Общата дължина на

новите електропроводи 400 kV e при-

близително 480 км с инвестиционна

стойност 500 млн. лв.

През миналата година обезпечих-

ме сигурното и надеждно функцио-

ниране на електроенергийната сис-

тема.

За първи път през 2018 г. беше

осигурена възможността големите

индустриални потребители да уча-

стват в търговете за закупуване

на разполагаемост за студен резерв.

Много усилия вложихме в изпълнени-

ето на заложеното в Ремонтната и

Инвестиционната програми на дру-

жеството за 2018 г. Отчетохме

близо 105% изпълнение на Инвести-

ционната програма и над 97 на сто

реализация на Ремонтната програ-

ма. Над 360 километра електропро-

водни линии бяха ремонтирани и ре-

конструирани.

През настоящата година ще

продължим усилената работа по ре-

ализацията на петте проекта от

общ европейски интерес, които

трябва да бъдат въведени в експло-

атация до 2021 г.

ЕСО инициира съвместни проекти

с преносните оператори в региона за

интегрирането на електроенергийни-

те пазари и гарантиране сигурност-

та на електроенергийния обмен.

През февруари в Белград беше про-

ведена среща по проекта за обеди-

нение на пазарите “ден напред“ меж-

ду Хърватия, Сърбия и България и

подписан Меморандум за сътрудни-

чество. С общи усилия за обедине-

ние на националните пазари “ден на-

пред“ и интегрирането им към фун-

кциониращия единен европейски енер-

гиен пазар се ангажирахме и с пре-

носните оператори на Северна Ма-

кедония и Албания. През март тази

година ЕСО беше домакин на подпис-

ването на Меморандум за разбира-

телство между трите страни за

развитие на електроенергийния па-

зар. С документа трите електро-

преносни оператора заявихме реши-

мостта си да развиваме регионал-

ното сътрудничество посредством

създаването на Регионален център

за сигурност в страна-член на ЕС от

Югоизточна Европа.

Международни проекти CROSSBOW

и FLEXITRANSTORE

ЕСО в унисон с политиката си за

тясно сътрудничество с научно-

техническата общност и през на-

стоящата година ще работи по ан-

гажиментите по двата международ-

ни проекта CROSSBOW и FLEXI-

TRANSTORE, финансирани от програ-

мата на ЕС Хоризонт 2020. Те са

фокусирани към разгръщането на

възобновяеми енергийни източници

и развитие на следващо поколение

енергийна мрежа за подобряване на

европейския енергиен пазар. През

пролетта на тази година започваме

изпълнението на още три проекта

от програмата с фокус киберсигур-

ност. За тяхната реализация ЕСО

привлече безвъзмездна помощ в общ

размер от близо 460 хил. евро.

Трета поредна година успешно

провеждаме стипендиантската про-

грама на дружеството, която оси-

гурява финансова подкрепа на мла-

дите хора, избрали за професия елек-

тротехническа специалност. Вече 19

студенти преминаха през програма-

та, от които 7 подписаха трудови

договори с ЕСО. Две години подред,

при изключителен интерес, предста-

вяме възможностите за кариерно

развитие в дружеството на специа-

лен щанд на изложението на ТУ - Вар-

на “ЗаЕдно в бъдещето“.

Продължаваме усилената работа по реализацията

на петте проекта от общ европейски интерес

Ангелин Цачев, изпълнителен директор на Електроенер-

гийния системен оператор (ЕСО), за годишния алманах на

българската енергетика Енерджи Инфо БГ