Previous Page  11 / 130 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 130 Next Page
Page Background ENERGYINFO.BG

11

Първата половина на 2018 г.

беше силно повлияна от европред-

седателството и обсъждането на

пакета “Чиста енергия за всички

европейци“, а той е с мото “По-

ставяне на енергийната ефектив-

ност на първо място“, като в тази

връзка взехме участие в различни

работни групи, обсъждания и фо-

руми, съпътстващи председател-

ството.

През 2018 г. продължиха усилия-

та на АУЕР за повишаване на ин-

формираността не само на лица-

та с конкретни задълженията по

ЗЕЕ, но и на всички заинтересова-

ни страни и широката обществе-

ност по отношение на важност-

та и ползите от повишаване на

енергийната ефективност и опол-

зотворяването на енергията от

възобновяеми източници. Беше

организирана широка информацион-

на кампания, голям брой секторни

срещи и обучителни семинари, вкл.

с участието на партньори от дру-

ги европейски страни за споделяне

на добри практики в подкрепа на

изпълнението на дейности и мер-

ки за постигане на устойчиво енер-

гийно развитие на регионално и

национално ниво.

Промените в Закона за енерге-

тиката допринесоха за възможно-

стта Гаранциите за произход на

енергия от възобновяеми източ-

ници да се прехвърлят отделно от

енергията без преференции, като

и фонд СЕС се включи в процеса.

Имаше предизвикателства, които

АУЕР дава своя принос за повишаване

на енергийната ефективност

Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията

за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), за годишния

алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ

трябваше да решим в много крат-

ки срокове.

Принос за повишаване на енер-

гийната ефективност

АУЕР също даде своя скромен

принос за повишаване на енергий-

ната ефективност, като през 2018

г. в сградата ни бяха подменени

осветителните тела със свето-

диодни; изградена бе мониторин-

гова система за електроенергия и

се присъединихме към SCADA - си-

стема на Топлофикация София за

дистанционно управление на топ-

лоподаването.

Акцент през настоящата годи-

на е успешното развитие на про-

ект “Повишаване на информирано-

стта и капацитета на българс-

ките предприятия за реализиране

на дейности и мерки по енергийна

ефективност и създаване на биз-

нес модел за подпомагане на схе-

мата за задължения за енергийни

спестявания и свързаните с нея

дейности“, финансиран от Опера-

тивна програма “Иновации и кон-

курентоспособност“ 2014-2020 г.

Дейностите по този проект са

от полза за много от участници-

те в процеса по повишаване на

енергийната ефективност. Пред-

виждат се: разработване на Ме-

тодически указания за извършва-

не на обследване за енергийна

ефективност на предприятия, вкл.

МСП, извършване на оценка на

енергийни спестявания с цел при-

добиване на Удостоверение за

енергийни спестявания; повишава-

не на информираността и капаци-

тета на българските предприя-

тия за реализиране на дейности и

мерки по енергийна ефективност

и създаване на бизнес модел за

подпомагане на схемата за задъ-

лжения за енергийни спестявания

и свързаните с нея дейности;

организиране и провеждане на обу-

чения на енергийни мениджъри по

управление на енергийната ефек-

тивност и БДС EN ISO 50001 в

промишлени предприятия; разра-

ботване на примерни договори с

гарантиран резултат, така наре-

чените ЕСКО договори; обучения

за прилагането им; интегриране

на съществуващи информационни

системи в АУЕР в една обща плат-

форма; разработване на нови фун-

кционалности и надграждане на

съществуващи, вкл. и изгражда-

не на помощен контактен център

(help desk), който ще е от голяма

полза за гражданите.

Очакваме да се даде старт и на

проект по Норвежката програма за

оценка на потенциала на ВиК дру-

жествата за проекти за ВИ в хид-

росъоръженията.

Подготвени сме за всякакви

предизвикателства.