Previous Page  2 / 130 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 130 Next Page
Page Background

Ти Ел Ел Медиа ООД

ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ

®

Издател

Ти Ел Ел Медиа ООД

София, 1612, бул "Акад. Ив. Ев. Гешов", 104, офис 9, тел.: (02)8183838; факс: (02)8183800 e-mail:

office@tllmedia.bg

web:

www.tllmedia.bg

ISSN 1314-4901

© Ти Ел Ел Медиа ООД, 2019 Формат 60х90/16 Печатни коли 16

За достоверността и пълнотата на публикуваната информация отговарят предоставилите я фирми.

The authenticity and the completeness of the published information are responsibility of the represented companies.

ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ

®

е издание на ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА ООД – издателство за специализирана техническа периодика.

ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ

®

включва информация за фирмите в България, специализирани в проектиране, производство,

търговия и услуги в областта на енергетиката. Издава се ежегодно в печатна версия. Онлайн версия на алманаха

е достъпна на сайта на изданието

WWW.ENERGYINFO.BG

За включване в следващото издание ползвайте формата на

сайта наалманаха или се обърнете към отдел Реклама на издателството- тел. 02/818 3838,или н

аreklama@tllmedia.bg

.

алманах

на българската енергетика

онлайн регистър

на фирмите доставчици

на продукти и услуги за енергетиката

WHO

is

WHO

in the Bulgarian Energy Sector

ENERGY INFO BG

®

is a publication of TLL MEDIA LTD. – the Bulgarian Publishing House for professional technical periodicals. ENERGY

INFO BG

®

includes catalogue information for the operating on the Bulgarian market companies specialized in design, production, sales

and services in the field of the Power Industry. The hard copy of the publication comes out once a year. The online register is available

at its website

WWW.ENERGYINFO.BG

For participation in the next issue, please use the form at ENERGY INFO BG

®

website or contact

the Advertising department of TLL MEDIA LTD.: phone +359 2 818 3838 or

reklama@tllmedia.bg

.

®

®