Previous Page  71 / 130 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 71 / 130 Next Page
Page Background

71

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Актемиум

БЕА Балкан ЕООД

Actemium

BEA Balkan Ltd.

България, София 1505, бул. Ситняково Nr:23, ет.4,

офис 406/407

Тел.: (02) 9717123, 9717124

Факс: (02) 8722073

e-mail:

beabalkan@actemium.com

Web:

www.actemium.com

Ръководител:

инж. Стоян Джевизов

Предмет на дейност:

Планиране, проектиране, дос-

тавка, изграждане и пуск в експлоатация на елект-

ротехническо оборудване и техника за управление на

съоръжения за открити рудници, въглестопанства

и пристанища:

* Тежко минно оборудване: роторни и кофово-вериж-

ни багери, багери от типа Esch и EKG, насипообразу-

ватели и насипищни машини, претоварачи, гумено-

транспортни ленти с регулиране на оборотите и

конвенционални ГТЛ

* Складови стопанства за насипни материали

* Товарителни устройства за кораби, подреждачи

на товари/транспортьори за обратно пренасяне

* Кранови съоръжения

* Хидротехника за открити рудници: сондажни кла-

денци, помпени станции,съоръжения за съхранение на

вода, системи за отвеждане на вода, инсталации за

пречистване на руднична вода, напоителни и инфил-

трационни съоръжения, системи за защита от пра-

хови емисии.

* Диспечерски пунктове и системи за автоматиза-

ция

* Токозахранващи уредби

* Оборудване за електрически централи

Референции:

"Мини Марица-изток" ЕАД, "Минстрой

Холдинг" АД, "ЕВН България Електроразпределение"

ЕАД

Чужди партньори:

VINCI Energies, Actemium BEA GmbH,

Omexom, FAMUR, TAKRAF, FAM, ThyssenKrupp, NOEN,

TIAB, LEAG, MIBRAG, RWE.

Bulgaria, Sofia 1505, 23 Sitnyakovo Blvd., floor 4, office

406/407

Phone: (+359 2) 9717123, 9717124

Fax: (+359 2) 8722073

e-mail:

beabalkan@actemium.com

Web:

www.actemium.com

Manager:

Dipl. eng. Stoyan Djevizov

Scope of activity:

Engineering, project management,

procurement, supply, erection and start-up of electrical and

control systems for opencast mines, coal departments and

harbours:

* Heavy mining machinery: Bucket wheel excavators and

bucket chain dredgers, Esch and EKG dredgers, Stackers

and cross-pit reclaimers, Tippers, RPM-regulated and

conventional conveyors

* Storage areas for bulk solids

* Ship loaders, stackers/reclaimers

* Crane installations

* Hydro technology for opencast mines: Well systems,

Pumping stations, Dewatering systems, Water transfer

systems, Mine water cleaning plants, Irrigation and

infiltration systems, Dust emission protection systems.

* Control stations and automation systems

* Power supply systems

* Equipment for power plants

References:

Mini Maritsa Iztok EAD, Minstroy Holding JSC,

EVN Bulgaria Elektrorazpredelenie АD

Foreign partners:

VINCI Energies, Actemium BEA GmbH,

Omexom, FAMUR, TAKRAF, FAM, ThyssenKrupp, NOEN,

TIAB, LEAG, MIBRAG, RWE.