Previous Page  8 / 130 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 130 Next Page
Page Background ENERGYINFO.BG

8

Гарантираме развитието на конкурентен

и пазарен енергиен отрасъл за всички

потребители

Теменужка Петкова, министър на енергетиката,

за годишния алманах на българската енергетика

Енерджи Инфо БГ

През изминалата 2018 г.

България за първи път имаше

честта да председателства

Съвета на ЕС. Министерството

на енергетиката работи актив-

но за постигане на компромисни

и консенсусни решения в енергий-

ната сфера в интерес на всички

европейски граждани. Постигнах-

ме значим напредък по досиета-

та от амбициозния пакет “Чис-

та енергия за всички европейци“,

които обхващат възобновяеми-

те източници, енергийната ефек-

тивност, енергийния пазар и уп-

равлението на Европейския енер-

гиен съюз. Финализирахме успеш-

но директивата за енергийната

ефективност, която предвижда

индикативна цел от 32,5% до

2030 г., както и директивата за

енергия от възобновяеми източ-

ници със заложен дял от 32% в

крайното потребление.

Постигнахме общ подход и по

регламента за управление на

Агенцията за сътрудничество на

енергийните регулатори, като се

обединихме около необходимост-

та тя да е независима и да раз-

полага с устойчива законодател-

на уредба.

Гъвкава и надеждна рамка за

климатична и енергийна поли-

тика

Приключихме работа и по клю-

човия регламент за управление на

Енергийния съюз, който осигуря-

ва гъвкава и надеждна рамка за

климатична и енергийна полити-

ка. По наше дълбоко убеждение,

финализираните енергийни доси-

ета по време на българското

председателство са условие за

гарантиране на пазарното разви-

тие като основен двигател на

енергийните политики на евро-

пейско равнище.

Усилията за постигане на ус-

тойчива, достъпна, нисковъгле-

родна енергетика в интерес на ев-

ропейските граждани също бяха

наша основна задача. Съсредото-

чихме активните си действия и

върху развитието на потенциала

за регионално сътрудничество

чрез изграждането на липсваща-

та инфраструктура с цел гаран-

тиране сигурността на енергий-

ните доставки. В този контекст

завършването на междусистем-

ната свързаност в региона, изця-

ло в синхрон с приоритетите на

Европейския енергиен съюз, за нас

е без алтернатива.

Стартира изграждането на

междусистемната

връзка

Гърция-България

На първо място, изграждането

на междусистемната връзка

Гърция-България вече се превърна

в необратим процес. Днес сме на

прага през идните месеци да започ-

нем реалното строителство на

тръбата, така че тя да бъде въве-

дена в търговска експлоатация

през 2020 г. – изцяло в синергия с

пуска на Трансадриатическия газо-

провод. Това е от ключово значе-

ние за осигуряване на договорени-

те количества от 1 млрд. куб. м

природен газ годишно от находи-

щето Шах Дениз 2 в Азербайджан.

Междусистемната газова

връзка с Гърция е един от основ-

ните проекти, който ще съдей-

ства за диверсификация на енер-

гийните доставки не само в

България, а и в целия регион на

Югоизточна Европа. Неговото

стратегическо значение е по-

твърдено и от Европейската ко-

мисия, която определи връзката

като проект от общ интерес. Ин-

терконекторът е включен и в

списъка с приоритетни проекти