Previous Page  9 / 130 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 130 Next Page
Page Background ENERGYINFO.BG

9

на инициативата за междусис-

темна свързаност в Централна и

Югоизточна Европа CESEC.

Решението ни да участваме

като акционер в изграждането на

терминала за втечнен природен

газ край Александруполис също ще

съдейства за диверсификация и ще

повиши енергийната сигурност.

Ролята на България на газова-

та карта на Европа

Да запазим и развием ролята на

България на газовата карта на

Европа – на тази задача са подчи-

нени сериозните ни усилия за раз-

ширяване на вътрешната газопре-

носна инфраструктура. През есен-

та на 2018 г. Народното събрание

актуализира Енергийната страте-

гия на страната, с което бе оси-

гурена възможност за последващи

действия, свързани с разширява-

нето на газопреносната система

у нас. Булгартрансгаз проведе

напълно прозрачно обществена

поръчка за избор на изпълнител на

това разширение, в която канди-

датстваха три компании. Вече е

създадено дъщерно дружество на

Булгартрансгаз – Газов хъб Балкан

ЕАД, което ще оперира борсова

платформа за търговия с приро-

ден газ. Тези дейности са ключови

с оглед изпълнение на концепцията

ни за изграждане на газоразпреде-

лителен център в страната.

Изключително сериозна е и за-

дачата ни, свързана със запазване

на въглищните ни централи през

следващите десетилетия, до из-

черпване на техния ресурс. Става

въпрос за базови мощности, кои-

то осигуряват до 60% от елект-

роенергията в страната. И за не-

специалистите е ясно, че тяхно-

то функциониране е въпрос не само

на енергийна, но и на национална

сигурност. Затова в Министер-

ството на енергетиката бе създа-

дена специална работна група, коя-

то да подпомага въглищните цен-

трали при исканията им за дерога-

ция от новите екологични норми,

въведени на европейско равнище.

Очакваме положителни резултати

от този процес и сме включили

работата на въглищните центра-

ли до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.

в националния ни план за енергети-

ка и климат, който е изпратен за

съгласуване в Брюксел.

Това са само част от задачите,

по които работим, за да гаранти-

раме развитието на прозрачен, кон-

курентен, пазарен енергиен от-

расъл в страната в полза на всич-

ки потребители. И през 2019 г.

тези усилия ще продължат.